Danbooru

Series: Touhou - Inside the Square (Shikushiku)

Original title: しかくのなか (Shikaku no Naka)

Blacklisted:
1 2