Danbooru

Series: Touhou - Kawakatsu and the Menreiki's God Extermination!! (Koma Midori)

Original title: 秦河勝と面霊気の神退治!! (Hata no Kawakatsu to Menreiki no Kamitaiji!!)

Blacklisted:
1 2