Danbooru

Series: Touhou - The Wisterias Glisten So (Mana (tsurubeji))

Original title: 紅藤は斯くもかがよふ (Benifuji wa Kakumo Kagayofu)

Blacklisted:
1 2